Aktuality  /  Detail novinky

Dapagliflozín je ako prvý inhibítor SGLT2 od 1.8.2022 dostupný aj pre nefrológov v indikácii CKD

20.06.2022

Hradená liečba je indikovaná dospelým pacientom na liečbu chronickej choroby obličiek s eGFR ≥ 25 až ≤ 75 ml/min/1,73 m2 a albuminúriou (UACR ≥ 200 a ≤ 5 000 mg/g) podmienenej inou chorobou ako geneticky podmieneným polycystickým ochorením obličiek, systémovým lupusom, ANCA vaskulitídou alebo DM typu 1, liečených stabilnou dávkou RAAS inhibítora alebo pri kontraindikácii liečby RAAS inhibítormi.

Hradená liečba je indikovaná na liečbu dospelých pacientov so symptomatickým chronickým srdcovým zlyhávaním pri splnení nasledujúcich kritérií:

a) ejekčná frakcia ľavej komory ≤ 40 % a zároveň

b) napriek liečbe pretrváva symptomatické srdcové zlyhávanie funkčnej triedy II až IV podľa NYHA.

Preskripčné obmedzenie referenčnej skupiny A10BK01 Dapagliflozín p.o. 10 mg sa mení na nasledujúce znenie:

DIA, GER, INT, KAR, NEF