Aktuality  /  Detail novinky

Informácia o stanoviskách a pripomienkach SLS a SLK k súčasným a navrhovaným legislatívnym opatreniam v zdravotníctve

14.10.2015

Vážení členovia Prezídia a Dozornej rady SLS,
Vážení predstavitelia výborov odborných spoločností,
spolkov lekárov a spolkov farmaceutov SLS,
Vážení kolektívni a pridružení členovia SLS,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a Slovenská lekárska komora (SLK)  vypracovali spoločné zásadné pripomienky a stanoviská k legislatívnym návrhom na zmeny a doplnenia:
-   zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
-   zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a
-   zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov, ktoré zaslala ministrovi zdravotníctva SR.
Obidve inštitúcie v nich upozorňujú na diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov a ich negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania.

Absolvovali niekoľko spoločných pracovných stretnutí a rokovaní, ktoré iniciovali:
-          v Národnej rade SR - Výbore pre financie a rozpočet,
-          na Ministerstve zdravotníctva SR a
-          na Ministerstve financií SR  (prehľad spoločných aktivít  je uvedený v prílohe č. 4).
-           
Pripravili stanoviská a dokumenty, z ktorých niektoré Vám zasielame na vedomie:
Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k legislatívnemu návrhu tzv. „protikorupčného vzdelávania“ zo dňa 25.08.2015.
List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR v ktorom predkladajú spoločné návrhy na riešenia protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva zo dňa 27.08.2015.
List SLS zaslaný riaditeľovi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Mgr. Ing. Martinovi Filkovi, MSc., zo dňa 12.08.2015, ktorý sa týka zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a okruhu otázok, ktoré považujeme za prioritné riešiť.
List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 19.08.2015, ktorým reagujú na návrh zákona č. 578/2004 Z.z., ale aj iné
legislatívne návrhy a konštatujú, že:
„Zdravotnícki pracovníci, nie sú tí, ktorých treba neustále kriminalizovať, ale tí, prostredníctvom ktorých sa v rezorte lieči pacient a vykonáva
prevencia. V tejto úlohe sú nezastupiteľní a nenahraditeľní. Preto si zasluhujú zmenu prístupu, dôstojnú vzájomnú komunikáciu, vážnosť, úctu
a ochranu pred akýmikoľvek legislatívnymi úpravami, ktoré ich zbytočne zaťažujú na úkor výkonu zdravotníckeho povolania.
Predstavitelia obidvoch inštitúcií požiadali ministra zdravotníctva SR o osobné stretnutie“. (Poznámka: má sa uskutočniť 4.09.2015).
5.  Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
 
Prosíme, aby ste o spoločných aktivitách SLS a SLK a pripojených dokumentoch informovali svojich členov, aj prostredníctvom vlastných web stránok.
 
Budeme radi, ak nám budete priebežne zasielať pripomienky k aktuálnej problematike a Vaše konštruktívne návrhy na ich riešenie.
 
S vďakou za spoluprácu a srdečným pozdravom
 
Za Prezídium SLS:
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident SLS
 
V Bratislave, 28.08.2015


Súbory:
list_ministrovi_SLK_a_SLS_-_vzdelavanie_v_protikorupcnom_spravani.pdf240 K
List_prezidentov_SLK_a_SLS_ministrovi_zdr__SR-_27_08_2015_-_final.doc193 K
MF_SR_-_list_riaditelovi_IFP_MF_SR_Mgr_Ing_M_Filkovi_MSc__13_08_2015.pdf1.7 M
Prehlad_aktivit_SLS_a_SLK_k_navrhom_na_leg._zmeny_s_negat._dopadom_na_ZP.doc79 K
Spolocne_vyhlasenie_SLK_SLS_k_leg.navrhu_protikorupcneho_vzdel._ZP__25.08.2015.doc168 K