Slovenská nefrologická spoločnosť  /  Sekcie, výbory sekcií

Sekcie, výbory sekcií

Dialyzačná sekcia - výbor

Prvé voľby začiatkom jesene v roku 1995

 • doc. MUDr. Alexander Kováč CSc. - predseda
 • MUDr. Ján Boldizsár - vedecký sekretár
 • MUDr. Soňa Funiaková
 • MUDr. Milan Lopatník
 • MUDr. Andrej Orban, CSc.
 • MUDr. Juraj Šváč

Po úmrtí doc. MUDr. Alexandra Kováča, CSc. výbor dialyzačnej sekcie zvolil za predsedu dialyzačnej sekcie MUDr. Andreja Orbana, CSc.
Po tragickom úmrtí MUDr. Andreja Orbana, CSc. výbor zvolil za predsedu dialyzačnej sekcie po jeho kooptovaní do výboru MUDr. Martina Demeša.

Voľby v roku

 • MUDr. Ján Boldizsár - predseda
 • MUDr. Juraj Šváč PhD. - vedecký sekretár
 • MUDr. Soňa Funiaková
 • MUDr. Milan Lopatník
 • MUDr. Dušan Michalko
 • MUDr. Tibor Pasminka
 • MUDr. Robert Roland
 • MUDr. Mahmoud Hassan - kontrolór

Voľby v roku

 • MUDr. Ján Boldizsár - predseda
 • MUDr. Peter Mizla - vedecký sekretár
 • MUDr. Soňa Funiaková
 • MUDr. Dušan Michalko
 • MUDr. Tibor Pasminka
 • MUDr. Robert Roland
 • MUDr. Juraj Šváč Ph.D.
 • MUDr. Mahmoud Hassan - kontrolór

 

 

Pediatrická sekcia - výbor

Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH -  prezident
II. Detská klinika
Limbova 1
833 40  Bratislava
+421(0)259371109
kovacs(at)dfnsp.sk

Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof. – viceprezident
Klinika pre deti a dorast A.Getlíka  
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda   
Antolská 11
851 07 Bratislava
Tel: 02/68672354
katedrapediatrie(at)gmail.com

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc. - vedecký sekretár
I. Klinika detí a dorastu UPJŠ LF
Tr. SNP 1
040 66  Košice
Tel.: 055/6423632
ludmila.podracka(at)upjs.sk

MUDr. Ján Bľanda - tajomník
NsP - Nefrologická ambulancia
Kpt. J. Nálepku 11
921 01 Nové Mesto nad Váhom
032/7740443
adnalb@post.s