Stanovy

Čl. X.

Orgány organizačných zložiek

(1) Organizačné zložky SLS (ďalej len „organizačné zložky“ )  majú tieto orgány:

a) zhromaždenie členov,

b) výbor,

c) dozornú radu.

Čl. XI.

Zhromaždenie členov

(1) Zhromaždenie členov  je najvyšším orgánom organizačnej zložky.

(2) Zhromaždenie členov zvoláva výbor organizačnej zložky podľa potreby, najmenej však raz za štyri roky. Musí sa zvolať vždy, ak o to požiada aspoň jedna tretina všetkých členov organizačnej zložky, alebo ak o to požiada dozorná rada organizačnej zložky, a to do troch mesiacov, odo dňa doručenia žiadosti.

(3) Zhromaždenie členov volí a odvoláva :

a)  výbor organizačnej zložky a náhradných členov organizačnej zložky a výbor sekcií a náhradných členov sekcií organizačnej zložky,

b) dozornú radu a náhradných členov dozornej rady organizačnej zložky,

c)  rozhoduje o dĺžke ich funkčného obdobia, ktoré je spravidla štyri roky.

(4) Zhromaždenie členov má najmä tieto oprávnenia:

a) schvaľovať, meniť a zrušovať predpisy organizačnej zložky,

b) schvaľovať program zhromaždenia členov,

c) schvaľovať návrhy na vznik a zrušenie sekcií a ďalšie vnútorné členenie organizačnej zložky,

d) schvaľovať správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, rozpočet, správu dozornej rady a základné smery činnosti organizačnej zložky,

e) rozhodovať o tých záležitostiach organizačnej zložky, ktoré si k rozhodnutiu vyhradí,

f) rozhodovať o zlúčení, o vystúpení zo SLS, zmenu právnej formy v rámci SLS a tým spojených majetkových dôsledkoch,

g) rozhodovať o tých záležitostiach organizačnej zložky, ktoré si k rozhodnutiu vyhradí,

h) schvaľovať aj ďalšie návrhy, ktoré mu predloží výbor organizačnej zložky.

(5) Zhromaždenie členov je uznášaniaschopne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, s výnimkou  závažných rozhodnutí. uvedených v bode 4, písm. f) týchto stanov, kde je potrebná  dvojtretinová prítomnosť členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

(6) Zhromaždenie delegátov sa môže uskutočniť aj  korešpondenčne a to len vo zvlášť  odôvodnených prípadoch ak to charakter programu dovoľuje. Rokovanie a voľby zhromaždenia delegátov sa riadia rokovacím a volebným poriadkom SLS

 

Čl. XII

Výbor organizačnej zložky SLS

(1) Výbor je riadiacim a výkonným orgánom organizačnej zložky.

(2) Výbor má najmenej päť  členov a dvoch náhradných členov. Zvoláva ho prezident (predseda) a v jeho neprítomností vedecký sekretár alebo  viceprezidenti  (podpredsedovia).

(3) Členmi výboru s hlasom poradným sú predsedovia sekcií, pracovných skupín a komisií, pokiaľ nie sú zvolenými členmi.

(4) Členovia výboru sa môžu dopĺňať len z náhradných členov, ktorí boli zvolení na zhromaždení členov.

(5) Výbor volí spomedzi seba prezidenta (predsedu), vedeckého sekretára, viceprezidenta (podpredsedu), prípadne ďalších funkcionárov (napr. hospodára, pokladníka a pod.). Pri voľbe  prezidenta (predsedu) prihliada na jeho odbornú a etickú stránku.

(6) Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov.

Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

 

(7) Výbor organizačnej zložky najmä

a) pripravuje zhromaždenie členov, realizuje jeho uznesenia a rieši bežné záležitosti medzi  jeho zasadnutiami,

b) zvoláva zhromaždenie členov,

c) pravidelne informuje svojich členov a prezídium SLS o činnosti organizačnej zložky,

d) rieši otázky súvisiace s hospodárením organizačnej zložky ,

e) vedie dokumentáciu o svojej činnosti,

f) pripravuje rozpočet, plán činnosti a odborných podujatí , vypracováva správu o činnosti  a hospodárení ,

g) riadne hospodári  s majetkom a majetkovými právami svojej organizačnej zložky a ochraňuje ho,

i) ochraňuje údaje o členskej základni a využíva ich len spôsobom upraveným smernicou SLS a platným zákonom o ochrane osobných údajov a používa ich na ciele, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti SLS,

j)  predkladá  zhromaždeniu členov na schválenie všetky návrhy, ktoré schvaľuje a o ktorých rozhoduje zhromaždenie členov, najmä (správu o činnosti a hospodárení, plán činností a rozpočet, návrhy na vyberanie ďalších dodatkových členských príspevkov, návrh na zmenu právnej formy, zrušenie alebo zlúčenie organizačnej zložky,  návrh na vznik a zrušenie sekcií, 

 

k) predkladá Prezídiu  SLS

 • správy o priebehu a výsledkov volieb,
 • rozpočet, plán činnosti , správu o činností a hospodárení ,
 • návrhy na vznik a zrušenie sekcií a stanovisko príbuzných sekcií,
 • návrhy na vznik novej organizačnej zložky a stanovisko príbuznej  odbornej  organizačnej zložky,
 • stanoviská , návrhy a pripomienky týkajúce sa činnosti SLS,
 • zápisnice zo zasadnutí výborov, 
 • vnútorné predpisy  na odsúhlasenie,
 • návrhy na udelenie cien a pôct Prezídia SLS,
 • posudky, stanoviská  k  odborným  materiálom a pripomienky k legislatívnym   
 • normám týkajúcich sa predmetu činnosti SLS,
 • návrhy na uzatváranie dohôd a zmlúv o spolupráci s partnerskými medicínskymi organizáciami doma i v zahraničí,
 • iné návrhy, ktoré súvisia s predmetom činnosti, cieľmi a poslaním SLS,

l)  predkladá Sekretariátu SLS

 • plán odborných podujatí, programy, pozvánky a iné materiály, týkajúce sa odborných podujatí a aktivít (informačné listy, oznámenia a pod.), 
 • informácie o udelení vlastných cien a pôct,
 • odborné  časopisy, zborníky , príp. iné odborné materiály vydávané organizačnou zložkou,

 o) ma tieto oprávnenia :

 • voliť spomedzi seba prezidenta, (predsedu) , viceprezidenta (podpredsedu) vedeckého sekretára, hospodára, pokladníka, prípadne iného funkcionára,
 • delegovať v odôvodnených prípadoch svojho zástupcu na rokovanie v príslušných orgánov SLS a udeľovať im  poverenie na tieto rokovania s vymedzovať rozsah poverenia,
 • vysielať  zástupcov  organizačnej zložky do poradných orgánov, komisií a ďalších orgánov ako aj do rôznych foriem riadenia týkajúcej sa problematiky súvisiacej so zameraním činnosti organizačnej zložky,
 • rozhodovať o všetkých závažných otázkach v období medzi zasadnutiami zhromaždenie členov, ktoré neznesú odklad s výnimkou tých, ktoré sú vymedzené do kompetencie rozhodovania  zhromaždenie členov,
 • rozhodovať o ďalšom vnútornom členení organizačnej zložky a rozhodnutie predložiť na  schválenie zhromaždeniu členov,
 • rozhodovať o vzniku a zrušení sekcií organizačnej zložky,
 • rozhodovať o vzniku nového a zániku doterajšieho členstva v organizačnej zložke,  pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak,
 • rozhodovať  o výške ďalšieho členského príspevku (príspevku organizačnej zložky)  a toto rozhodnutie predložiť na schválenie najbližšiemu zhromaždeniu členov,
 • rozhodovať o korešpondenčnom spôsobe volieb do orgánov organizačnej zložky  podľa čl. XI. týchto stanov a zabezpečovať ich realizáciu,
 • zriaďovať komisie a pracovné skupiny a menovať členov do komisii   a pracovných skupín,
 • schvaľovať rozpočet, plán činnosti a stanoviská výboru sekcie organizačnej   zložky,
 • usmerňovať činnosť sekcií organizačnej zložky, kontrolovať hospodárenie sekcie
 • vysielať delegátov na zjazd delegátov SLS a  svojich členov na odborné     
 • podujatia doma a v zahraničí a na prácu v odborných  komisiách, redakčných  radách, pracovných skupinách alebo v mimovládnych   organizáciách.
 • udeľovať ceny a pocty organizačnej zložky a príp. finančné odmeny, ktoré k ním prislúchajú,
 • hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami a využívať ich na ciele  a poslanie uvedené v čl. III. týchto Stanov,
 • vykonávať aj ďalšiu činnosť súvisiacu s realizáciou poslania, cieľov  SLS.

            

(8) Práva a povinnosti výborov členov  právnických osôb  SLS vo vzťahu k SLS sú zhodné  s právami a povinnosťami výborov organizačných zložiek SLS.   

(9) Práva a povinnosti výborov sekcií organizačnej zložky SLS

Výbory sekcií najmä:

a) riešia odborné a organizačné otázky týkajúce sa ich špecializácie,

b) prijímajú návrhy a stanoviská, ktoré predkladajú na schválenie výboru odbornej organizačnej zložky,

c) hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami a využívajú  ich na činnosť sekcie pre  ktorý bola zriadená v súlade so stanovami SLS,

d) rozhodujú o dodatkovom členskom príspevku  sekcií,

e) plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí výbor organizačnej zložky SLS.

Členom výboru sekcie s hlasom poradným je predseda príslušnej organizačnej zložky.           

 

Čl. XIII.

Dozorná rada organizačnej zložky SLS

(1) Dozorná rada organizačnej zložky SLS ( ďalej len „dozorná rada organizačnej zložky)  je kontrolným orgánom organizačnej zložky. Dozorná rada má minimálne troch členov.  Spomedzi  seba volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

(2) Dozorná rada organizačnej zložky najmä:

a) kontroluje

 • činnosť členov a orgánov organizačnej zložky,
 • hospodárenie organizačnej zložky,
 • dodržiavanie stanov SLS a vnútorných predpisov SLS a organizačnej zložky SLS,
 • plnenie uznesení zjazdu delegátov SLS, zhromaždenia členov a výboru organizačnej  zložky SLS a výboru sekcie organizačnej zložky SLS,

b) najmenej raz ročne vypracováva  správu o kontrolnej činnosti,

c) rieši sťažností členov organizačnej zložky SLS, týkajúce sa činnosti výboru organizačnej zložky SLS a výboru sekcii organizačnej zložky SLS,

d) zúčastňuje sa prostredníctvom svojho predsedu alebo povereného člena rokovania orgánov organizačnej zložky SLS,

e) pozastavuje rozhodnutia výboru organizačnej zložky SLS a výboru  sekcií SLS, pokiaľ je v rozpore so zákonmi a s predpismi SLS, alebo predpismi organizačnej zložky., pozastavené rozhodnutie predkladá výboru na nové rozhodnutie, ktoré bude v rozhodovanej veci konečné,

f) je oprávnená požiadať o zvolanie zhromaždenie členov organizačnej zložky podľa čl. XI. bodu 2 Stanov.