Štatistika  /  Iná dialyzačná štatistika  /  Ročný výkaz Ministerstva zdravotníctva SR za rok 2009

 

ROČNÝ VÝKAZ T (MZ SR) 2-01 O ČINNOSTI  DIALYZAČNÉHO STACIONÁRA za rok 2009

Sumár za územie: Slovenská republika

 Kapacita dialyzačného stacionáraI. r.Miesta pre pacientov
podľa vekovej skupiny
0-1819+
a12
Počet019793
Transplantácie u pacientov  v PDL z vlastného dialyzačného stacionára I. r.Počet
a1
Pacienti zaradení na čakaciu listinu (waiting list)01589
Transplantovaní pacienti02164
Pravidelná dialyzačná liečba (PDL)I. r.Sledovaní pacientiliečba HD1)

liečba PD2)
na začiatku sledovaného obdobiana konci sledovaného obdobiana začiatku sledovaného obdobiana konci sledovaného obdobia
a1234
Muži011 5971 6249074
Ženy021 1831 2277877
Pohyb pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe  (PDL)I. r.
Pacienti prijatí Pacienti prepustení

z "ulice"z nefrologickej ambulancie vlastnejz nefrologickej ambulancie inejz iných dôvodovpre úmrtiepre transplantáciuz iných dôvodov
a1234567
Počet01170600133154672164167
Pacienti podľa dĺžky dialyzačnej liečby v rokochI. r.Dĺžka dialyzačnej liečby v rokoch

0-12-34-56-1011-1515+
a123456
Počet pacientov011 4931 132 66150012396
z toho zomretí02266196114711510
Pacienti podľa dĺžky dialyzačnej liečby v dňochI. r.Počet pacientov
a1
Dĺžka dialyzačnej liečby do 90 dní01585
Akútne  otravyI. r.Počet pacientovz toho zomretých
a12
Etylénglykol01127
Muchotrávka zelená0200
Psychofarmaká0341
Organofosfáty0411
Herbicídy0511
Iné lieky0641
Iné jedy0710
Pacienti  v PDL podľa vekových skupín I. r.Počet pacientov
Veková skupinaa1
0 - 5014
6 - 140214
15 - 180314
19 - 2904118
30 - 3905199
40 - 4906387
50 - 5907920
60 - 69081 089
70+091 260
Pacienti v PDL podľa základnej diagnózyI. r.Počet pacientov
a1
Primárna glomerulonefritída01591
Pyelonefritída 02777
Polycystická choroba obličiek  u dospelých (dominantný typ)03235
Poškodenie obličiek hypertenziou04315
Renálne vaskulárne ochorenie05224
Poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus061 206
Neznáma0782
Iná08575
Náhle zlyhanie obličiek (NZO)I. r.Počet pacientovz toho zomretých
a12
Spolu011 111460


z toho

akútna (rýchloprogredujúca) glomerulonefritída

02142
po antibiotikách

03242

po chirurgickom výkone alebo zranení


brušné operácie048339
polyorgánové zlyhanie0510672
kardiochirurgické operácie063522
iné operácie075217
po protrahovanej hypotenzii

0812858
po dehydratácii

0912239
pri sepse

1013076
pri CKD náhle dočasné zhoršenie

1122156
pri subrenálnej blokáde

128824
pri kombinácii viacerých obličkových ochorení

139853
Úmrtia pacientov v PDL

I. r.Počet úmrtí


a1
Spolu

01672z toho

kardiovaskulárne choroby02372
perikarditída036
infekcia04101
dialyzačná kachexia0526
malignita06111
z r.01

mimo zdravotníckeho zariadenia07221
počet pitvaných0834
Mimotelová eliminačná liečbaI. r.Počet
a1
Hemodialýza (HD)01285 785
Hemoperfúzia (HP)022
Hemoperfúzia (HP)03494
Kontinuálna artériovenózna hemofiltrácia (CAVH) alebo kontinuálna venovenózna hemofiltrácia  (CVVH) 04820
Hemofiltrácia (HF) 050
Hemodiafiltrácia (HDF) 06168 008
Pacienti v PDL liečení peritoneálnou dialýzou

I. r.Počet
a1
Typ peritoneálnej dialýzy (PD)

automatizovaná01127
kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD)0286